SUP-laudan vuokrausehdot

Näissä ehdoissa vuokraamona on Hämeen Limusiini Oy ja vuokraaja vuokralle ottaja.

Suppailu tapahtuu aina vuokraajan omalla vastuulla. Vuokraamo tarjoaa vuokraajalle pelastusliivit, puhelinpussin, laudan sekä melan.

Vuokraajan on oltava vähintään 15-vuotias. Vuokraaja on velvollinen todistamaan ikänsä pyydettäessä voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Mikäli vuokraaja luovuttaa välineen kolmannen osapuolen käyttöön, vuokraaja on edelleen vastuussa vuokrausehtojen täyttymisestä.

Vuokraaja on velvollinen käsittelemään SUP-lautaa ja muita välineitä huolellisesti ja siten, etteivät ne vahingoitu tai katoa. Välineet tarkastetaan ennen ja jälkeen vuokrauksen.

Vuokrattuja välineitä saa käyttää vain suppailuun soveltuvissa, riittävän syvissä vesissä, joissa ei ole kivikkoja tai muita esteitä, jotka voivat vahingoittaa välineitä.

Vuokraaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan vuokraamoon välineiden katoamisesta, välineille aiheutuneista vahingoista tai välineissä ilmenevistä vioista.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon. Omavastuu on 500€.

Mikäli SUP-lautaa ei palauteta sovitun vuokra-ajan loppuun mennessä, on vuokraaja velvollinen maksamaan jokaisesta alkavasta ylimenevästä tunnista 25€/h.


Sähköpotkulaudan vuokrausehdot

Näissä ehdoissa vuokraamona on Hämeen Limusiini Oy ja vuokraaja vuokralle ottaja.

Potkulauta tulee palauttaa siinä kunnossa kuin se vuokralle annettaessa oli.

Vuokraaja on täydessä vastuussa laudasta koko vuokra-ajan, kunnes se on luovutettu takaisin vuokraamolle.

Mikäli sähköpotkulautaa ei palauteta sovitun vuokra-ajan loppuun mennessä, on vuokraaja velvollinen maksamaan jokaisesta alkavasta ylimenevästä tunnista 25€/h.

Mikäli vuokraaja luovuttaa välineen kolmannen osapuolen käyttöön, vuokraaja on edelleen vastuussa vuokrausehtojen täyttymisestä.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan potkulaudalle ja sen lisäosille aiheutetut vahingot sekä kadonneet osat.

Vuokraajan omavastuu on 300€.

Vuokraaja on itse vastuussa itsestään ja aiheuttamistaan vahingoista.

Vuokraajan tulee huolehtia sähköpotkulaudasta sekä toimia varovaisesti ja huolellisesti sekä noudattaa Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä.

Vuokraaja ajaa laudalla omalla vastuullaan ja hänen on huolehdittava, itse omista voimassa olevista vakuutuksistaan.

Vuokraamo tarjoaa vuokraajalle kypärän.


Vesijetin vuokrausehdot

Näissä ehdoissa vuokraamona on Hämeen Limusiini Oy ja vuokraaja vuokralle ottaja.

Vesijetin käyttö

Vuokraajan on oltava 18-vuotias. Vuokraaja on velvollinen todistamaan ikänsä pyydettäessä voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vesijetin kunnosta sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia lakeja. Vuokraaja sitoutuu vastaamaan siitä, että hänellä on riittävät tiedot ja taidot vesijetin käsittelemisestä. Vesijetin jäädessä ilman valvontaa, sen tulee olla ehdottomasti hyvin sidottuna sekä lukittuna. Vesijetti luovutetaan vuokraajalle polttoainesäiliö täytettynä. Vuokraustilanteessa vuokraamo ja vuokralle ottaja tarkastavat vesijetin yhdessä mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaan liittyvien kiistojen ehkäisemiseksi. Mikäli vuokraaja laiminlyö tarkastuksen ja ilmoittaa palauttaessaan mahdollisesta vauriosta, oletamme vaurion syntyneen vuokrauksen aikana. Mikäli vuokraaja luovuttaa välineen kolmannen osapuolen käyttöön, vuokraaja on edelleen vastuussa vuokrausehtojen täyttymisestä. Mikäli vuokraaja luovuttaa välineen kolmannen osapuolen käyttöön, vuokraaja on edelleen vastuussa vuokrausehtojen täyttymisestä.

Vastuu vesijetistä ja sen varusteista vuokra-aikana vuokraajan perusomavastuu on 1500€.

Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen korvaamaan

  1. Vesijetille ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
  2. Vesijetistä vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.

Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta

Jos vesijetille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä piittaamattomuudesta, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta, rikollisesta toiminnasta tai muusta tahallisesta ehtojen rikkomisesta, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan.
Vahingon sattuessa vuokraajan omavastuu on aiheutettujen vahinkojen mukainen, kuitenkin enintään 1500 €. Pois lukien ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneet vahingot kuten kiville ajo ja yhteentörmäys tilanteet, jolloin vahingot korvataan täysimääräisinä.

Pienemmät vauriot tai puutteet, esimerkiksi:
Puuttuvat tai rikkoutuneet liivit tai avaimet 100€ Vaurioitunut turbiinin kulutusrengas 120€ Vaurioitunut potkuri (impelleri) 400€
Puuttuvat kiinnitysköydet tai jousihaat a/20€ Omavastuuosuudet on suoritettava vuokranantajalle.
Vuokraaja vastaa kaikista toiselle osapuolelle tai itselleen aiheuttamistaan vahingoista.

Vuokraajan vapautuminen korvauksista

Vuokraaja vapautuu korvauksista, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksesta tai vahingon aiheuttajalta.

Vakuutukset

Vesijetissä on voimassa oleva vakuutus. Vakuutus ei korvaa rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa. Vakuutus ei korvaa henkilövahinkoja.

Vuokran maksu

Vuokraushinta sisältää oikeuden käyttää vesijettiä, pelastusliivejä sekä vesijetin vakuutuksen.

Vuokraamon velvollisuudet

Vuokraamo on velvollinen antamaan riittävän opastuksen ja ohjeet vesijetin turvallisesta käytöstä. Vesijetin luovutus vuokraajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokrausajan yhteydessä.

Polttoaine

Vuokraaja kustantaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamo ilmoittaa, mitä polttoainetta tulee käyttää (98E). Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vääränlaisen polttoaineen käytöstä aiheutuvat vahingot.

Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle vesijetissä ilmenneestä virheestä, vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamo ilmoittaa vuokraajalle, millaisiin toimenpiteisiin vuokraajan tulee ryhtyä. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle aiheutuneista kustannuksista.

Vesijetin palauttaminen

Vesijetti on palautettava sovittuun paikkaan välittömästi vuokra-ajan päätyttyä. Vesijetin tulee olla polttoainesäiliö täytettynä. Jos vuokraaja palauttaa vesijetin ennen vuokra-ajan päättymistä, ei hänelle hyvitetä käyttämättä jäänyttä vuokra-aikaa. Mikäli vuokraaja ei palauta vesijettiä sovitun vuokra-ajan päätyttyä, hän on velvollinen maksamaan ylimenevästä ajasta 100€/h.

Sopimuksen purkaminen

Vuokraamolla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi että vuokraaja rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, tai jos vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan ole kykeneväinen kuljettamaan vesijettiä. Vuokraajalle koituneita kuluja ei korvata takaisin. Vuokraamolla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vesijetti on vuokraamosta riippumattomasta syystä pois käytöstä. Tällaisessa tilanteessa vuokraajalla on oikeus saada vuokrasumma kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti koituneita muita kuluja ei korvata.

Alkoholi ja vesijetin käyttö

Vesijettiä ei luovuteta alkoholia nauttineelle, eikä sitä saa ajaa alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena. Mahdollisen vahingon sattuessa vuokraaja on täysin korvausvelvollinen, eikä vuokraamo ota vastuuta tapahtuneesta.

Sopimusta koskevat riidat

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, ja asiakas on yksityisvuokraaja, voi hän saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraajan asuinpaikkakunnan yleisessä alioikeudessa, ellei vuokraaja halua nostaa kannetta vuokraamon kotikaupungin yleisessä alioikeudessa. Jos vuokraaja on elinkeinoharjoittaja, kanne nostetaan aina vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa.


Tilauksen peruuttaminen, palautukset, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen varauksen ajankohtaa varauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse.

Vesijettivarauksissa peruutukset tulee tehdä viikkoa ennen varausajankohtaa jolloin varaus hyvitetään. Varauksen ajankohtaa voi siirtää maksutta 24 tuntia ennen varauksen alkua. Myöhemmin peruutetut tai käyttämättömät varaukset laskutetaan aina.

Cafe & Rent Mahlia pidättää oikeuden perua varauksen jos sää järvellä on sellainen että sinne ei ole turvallista lähteä (esim ukkonen tai kova tuuli).

Varausjärjestelmällä on lakisääteinen virhevastuu myydyistä palveluista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinhaltija

Hämeen Limusiini Oy
Y-tunnus: 2845127-6
Kylänalustantie 3
13430 Hämeenlinna
info@mahlia.fi

Rekisterinhoitaja

Mikko Vuorinen
Hämeen Limusiini Oy
info@mahlia.fi

Rekisterin sisältämät tiedot ja käyttötarkoitus

Mahlia.fi kerää henkilötietoja tilausten käsittelyä, asiakkuuksien hoitamista ja kaupallista markkinointia varten. Henkilötietoja ei käsitellä ilman tietojenluovuttajan suostumusta. Rekisteri sisältää tietojenluovuttajan nimen, sähköpostiosoitteen, yrityksen nimen, puhelinnumeron ja osoitteen. Henkilön luovuttamia yhteystietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen, tilausten käsittelyä, uutiskirjetilauksia tai henkilökohtaisten erikoistarjousten lähettämistä varten. Tietoja käsitellään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla, jolla kerätään yleistä tietoa Mahlia.fi-sivuston kävijöistä ja heidän toimistaan kyseisellä sivustolla. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä täältä. Sähköiset tiedot suojataan palomuurilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Tietojen käyttö- ja käsittelyoikeus on ainoastaan rekisterinhaltijan palveluksessa olevilla henkilöillä.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi viiden (5) vuoden ajan. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin laillisten velvollisuuksien vuoksi. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi taloudellinen kirjanpito, yrityskauppaa koskeva asianmukainen dokumentointi ja lainmukaisuuden osoittaminen. Henkilön pyynnöstä häntä koskevia henkilötietoja voidaan poistaa tai tehdä nimettömäksi, mutta osa tiedoista voi vaatia pitempiaikaista tallentamista edellä mainittujen lainopillisten velvoitteiden takia. Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai Europan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimitusten takaamiseksi sekä markkinointia varten. Asiakastietoja myös voidaan käyttää kolmansien osapuolien kanssa analysointiin ja personointitarkoituksiin. Ostoskäyttäytymistä ja selaustietoja voidaan käyttää yhteistyökumppanien kanssa tarjoamaan asiakkaille heitä kiinnostavia tuotteita tai tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan.

Mitä ovat evästeet (cookies) ja miten niitä käytetään?

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan sivuilla vierailevat kävijät, ja mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä saadaksemme nimetöntä tietoa sivuston vierailijoista, jonka avulla parannamme sivuston käytettävyyttä. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selaimet mahdollistavat evästeiden poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterinhoitajalle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.


Onko sinulla kysyttävää rekisteriselosteesta tai vuokrausehdoista?

Ota yhteyttä ja kysy.